Obchodné podmienky

Nákup tovaru prostredníctvom PO BEARINGS e-shop môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ďalej označovaný ako zákazník. Predávajúcim / prevádzkovateľom e-shopu www.eloziska.sk, www.pobearings.sk a www.loziska-bearings.sk je spoločnosť PO BEARINGS, s. r. o. so sídlom v Prešove, ul. Masarykova 22.

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KOŠÍK. Po objednaní tovaru (zadaním počtu kusov do voľného políčka) a stlačením tlačila KOŠÍK, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme. Zákazník je povinný vyplniť osobné údaje, ktoré sú od neho požadované. Tieto údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu PO BEARINGS e-shop. PO BEARINGS, s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené konto. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
Vytvorená objednávka bude zaregistrovaná a potvrdená zákazníkovi. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou PO BEARINGS, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov PO BEARINGS, s.r.o. Objednávky prijaté počas pracovných dní do 14:30 vybavujeme v deň prijatia objednávky. Každá ďalšia objednávka prijatá po stanovenom termíne sa vybavuje v nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky. O prijatí a odoslaní objednávky budete informovaní emailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať. Kupujúci má právo stornovať objednávku iba v deň vystavenia objednávky a to len v tom prípade, že tovar ešte nebol odoslaný.

Poštovné a balné

Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou prípadne poštou ako dobierku, stálym obchodným partnerom podľa dohodnutým platobných podmienok. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase, budete o dodaní informovaný telefonicky alebo e-mailom. Je možné zvoliť si iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky.

Cena dopravy: 5€ bez DPH (6€ s DPH).

Dodacia lehota

Dodacia lehota je štandardne 24 hod. (pri objednaní do 14.30), ak je daný produkt skladom. V prípade, že dodací termín nie je uvedený na internetovom obchode, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Ceny uvádza predávajúci v aktuálnom cenníku na dané obdobie v Euro bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť uvedené ceny. Kupujúci výslovne prehlasuje, že s takýmto spôsobom určovania cien súhlasí.

Spôsob platby

Kupujúci sa zaväzuje platiť predávajúcemu podľa nasledovných podmienok:
predfaktúrou, zálohovou platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho prípadne úhradou v hotovosti, pri prebratí tovaru osobne. Zákazníkom, ktorí dlhodobo spolupracujú s predávajúcim, môže im byť poskytnutý špeciálny spôsob platby – faktúra s dohodnutou splatnosťou. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až zaplatením kúpnej ceny.

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov PO BEARINGS, s.r.o. .

Záručné podmienky

Servis voči tretím osobám zabezpečuje kupujúci. Na tovar dodávaný predávajúcim je poskytovaná záruka v súlade s platnou legislatívou. Miestom uplatnenia reklamácie je reklamačné oddelenie predávajúceho v mieste predaja. Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Obchodným zákonníkom a je záväzný pre PO BEARINGS, s.r.o. Prešov, ako predajcu a zákazníka ako kupujúceho. Vec sa reklamuje jednotlivo s Reklamačným protokolom. Náklady na dopravu reklamovanej veci hradí kupujúci. Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť:
pri osobnom odbere ihneď, pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu alebo dodávateľa hneď po prevzatí tovaru.
Doba na oprávnene reklamovanú vec, ktorá bola opravovaná, sa do záručnej doby nepočíta.
Pri reklamácii v servisnom stredisku je vhodné, ak kupujúci prinesie vec v pôvodnom balení.
Kupujúci pri uplatňovaní reklamácií akceptuje. že predávajúci môže účtovať kupujúcemu poplatok za detekciu chyby komponentu.
Príjem reklamácií na predajnom mieste:
Masarykova 22, 080 01 Prešov
tel.č.: 051/7495086
email: pobearings@pobearings.sk
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť PO BEARINGS, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli …), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese pobearings@pobearings.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti PO BEARINGS, s.r.o. spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou PO BEARINGS, s.r.o. , a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Po prijatí vráteného tovaru do 15 dni kupujúcemu vrátime zaplatenú sumu podľa spôsobu aký si určil.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďuje Vami poskytnuté osobne údaje v zmysle Zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, a len pre potreby korektného vybavenia objednávky. Týmto sa zaväzujeme, že Vami poskytnuté osobne neposkytneme tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre správne doručenie zásielky špedičnej spoločnosti). O výmaz Vami poskytnutých údajov môžete kedykoľvek požiadať e-mailom zodpovedného vedúceho e-shopu.
Zaslaním objednávky zákazník akceptuje tieto obchodné podmienky.